Walne zebranie sprawozdawczo - finansowe 2017

Dnia 25 lutego 2017 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - finansowe za rok 2016. Na 50 członków będących w stowarzyszeniu, obecnych na zebraniu było 31 – kworum.

Spotkanie przebiegało według następującego porządku:

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
2. Wybór prezydium zebrania: przewodniczący – Jerzy Pakulski, sekretarz – Tymoteusz Pruchniewski.
3. Odczytanie i zatwierdzenie jednogłośnie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej: Weronika Kolasińska i Zenon Seidlitz.
5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków: Sławomir Stec i Tymoteusz Pruchniewski.
6. Odczytanie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2016 – przedstawił Wiesław Krajewski.
7. Odczytanie sprawozdania finansowego za rok 2016 – przedstawił Wiesław Krajewski.
8. Odczytanie preliminarza na rok 2017 – przedstawił Wiesław Krajewski.
9. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016 – przedstawił Bogusław Rybarczyk.
10. Odczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego – przedstawiła Urszula Godek.
11. Głosowanie nad udzielenie absolutorium Zarządowi, głosowanie jawne, za przyjęciem 29, wstrzymało się 2.
12. Uchwała nr. 1/2017 Udzielenie absolutorium zarządowi.
13. Głosowanie nad zatwierdzeniem preliminarza finansowego na rok 2017. Głosowanie jawne, za przyjęciem 29, wstrzymało się 2.
14. Uchwała nr. 2/2017 Zatwierdzenie budżetu na rok 2017.
15. Odczytanie sporządzonych uchwał – przedstawił Sławomir Stec.
16. Zatwierdzenie uchwał nr. 1/2017 i 2/2017 – uchwały zatwierdzone większością głosów. Za przyjęciem 29, wstrzymało się 2.
17. Wolne wnioski i dyskusja – przyjęcie nowych członków, dyskusja nad kroniką, omówienie wystaw w 2017 roku.
18. Zakończenie obrad i zamknięcie zebrania. 

Protokół sporządził Tymoteusz Pruchniewski.